Halen en Houthulst.

 

Verslag zoals vermeld in het Guldenboek Der Vuurkaart.

4 en 24 Linieregiment.

 

Hunne Geschiedenis.

 

Halen en Houthulst, twee namen in hoofdletters van dezelfde grootte geborduurd op de glorierijke zijde van de vaandels van het 4de en van het 24 de Linieregiment.

Twee namen ook die herinneren aan twee etappen en twee datums van den grooten oorlog :

12 Augustus 1914 en 28 September 1918.

Halen! De slag van t'begin van den oorlog, waar reeds het lot van de twee legers te voorzien was. En ook een wezenlijk Belgische overwinning, die als de bekrachtiging is van het recht tegenover het geweld.

Daar, immers, kon onze cavaleriedivisie slechts 4 regimenten tegenover de 12 van von der Marwits stellen; en, tegenover twee bataljons Jagers-wielrijders konden wij slechts de helft karabinierswielrijders in linie brengen. Die verhouding tusschen de aanwezige strijdkrachten getuigt op zichzelf reeds, voor de geschiedenis, van de buitengewone dapperheid waarvan onze officieren en soldaten blijk hebben gegeven.

Het 4de en het 24de Linie, die te 14 uren, na een geforceerden marsch van 18 kilometers onder een blakende zon, in den strijd werden geworpen,beslisten over de uitkomst van den slag.

Het 1/4 ( majoor stafadjunct Rademakers ), het 111/4 ( majoor Artan de Saint-Martin ), het 111/ 24 ( majoor stafadjunct Stacquet ), het 11/24 ( majoor Beernaerts ), het 1/24 ( majoor Leconte ), de 4de compagnie mitrailleurs ( Kapitein Rooryk ) en d 24de compagnie mitrailleurs Hotchkiss ( luitenant Blancharts ) werden allen tegelijk in t'gevecht gewikkeld.

Al die eenheden volbrachten daar heerlijke en heldhaftige wapenfeiten, welke de legendarische grenadiers van Napoleon, de overwinnaars van Rivoli en Austerlitz, hunner waardig zouden hebben geacht; daden van moed en dapperheid die de roemrijke geschiedenis, door onze voorvaderen met de punt hunner zwaarden geschreven, zijn komen verrijken.

Ontelbaar zijn de heldendaden, de opofferingen, de wapenfeiten die de schitterende schoonheid uitmaken van den slag bij Halen.

6 officieren en 116 soldaten schreven daar met hun bloed, aan de hoeve Ijzerbeek en op de boorden van de Velpe, een der schoonste bladzijden van den oorlog. Na Halen, waar de 4de gemengde brigade met de cavaleristen en de karabiniers van Luitenant-generaal de Witte zich onsterfelijk hadden gemaakt, kwamen Dendermonde, Hofstade, Walem...

Dan de aftocht naar den Ijzer; de Ijzer, roemrijke en tragische naam, zinnebeeld, zooals Verdun, van den weerstand van een ras en van zijn wil om te overwinnen. Ook daar droegen het 4de en het 24de Linie schitterend bij tot de befaamheid van het Belgisch leger.

In den nacht van 21 october, terwijl er te Diksmude vreeselijke gevechten werden geleverd, drong de vijand in de bocht van Tervate binnen. Den 22ste werden er drie tegenaanvallen bevolen en uitgevoerd waaronder een te 15 uren door de 4de gemengde brigade ( kolonel Servais ).In den loop van die, die den opmarsch naar Calais van het reusachtig Duitsch leger stuitte, wedijverden vooral het 1/24 ( kapitein-commandant Weyler ) en het 111/24 ( kapitein commandant de Hollogne ) in dapperheid met de bataljons grenadiers en karabiniers.

Zes maand later is het Steenstraat en de datum van 22 april 1915, waarvan de pijnlijke herinnering dadelijk de afgrijselijkste vizioenen voor den geest roepen:het begin van den chemischen oorlog op het Belgisch front.

Terwijl de heldhaftigheid der grenadiers dit nieuw offensief der Kultur breekt, wordt het gansche 4de Linie als reserve naar den zoom van het bosch Pijpegale gezonden. Het 4de bataljon van dit regiment ( majoor de Groote ) maakte het 26de deel van de groepeering die onder t'bevel van den Franschen generaal de Ligny, commandant der 153de Infanteriedivisie gelast werd offensieve bewegingen naar Steenstraat en het Sas uit te voeren.

De naam dier eenheid, wier commandant een decoratie verwierf, werd den 6de mei in de dagorder der 6de Legerdivisie vermeld. Daarna kwam de stabilisatieperiode, de "heilige wacht"in de sectors Pervijze, Diksmude, Boezinge, waar onze troepen vochten en stand hielden ten koste van inspanningen en vermoeienissen die zeer dikwijls de grenzen der menschelijke krachten bereikten.

De raids die den 11 ocktober 1916 op de posten voor Oudstuivekerke, den 26 maart 1917 op de loopgraaf van het Stampkot, den 27 augustus 1918 op de organisaties van Craonne, den 11 september op de loopgraaf van den Toren en het Papegoed werden uitgevoerd, zijn de roemrijkste episoden van dit bloedig epos dat vier jaar duurde.

Eindelijk sloeg het uur van het groot offensief. Onze geharde strijders onthaalden het met uitbundige vreugde, want ditmaal was de overwinning zeker. De opdracht welke op 28 september 1918 aan het 4de en 24de Linie te beurt valt, schijnt op t'eerste zicht nochthans onmogelijk:

met het 23de moeten zij het moorddadig, oninneembaar bosch van Houthulst veroveren, dit bolwerk waartegen het Fransch-Britsche offensief van ocktober 1917 te pletter liep. Verwoest als het was door de vreeselijke bombardementen van 1917 en 1918, vormt dit bosch van 16 vierkante kilometers, op het ogenblik van het bevrijdingsoffensief, een onbeschrijfelijken chaos van verminkte, ontwortelde, dooreengeslingerde boomen, doorkronkeld met onontwarbare ijzerdraadnetten. En daaronder, verborgen hinderlagen, granaatkuilen, stilstaande bedorven waters; gemaskeerde nesten van mineweerfers, verradelijk verdoken mitrailleuses die het oogenblik afwachten om hun moorddadig maaivuur in gang te zetten.

Dit is de ondoordringbare hindernis die onze behendige en onverschrokken infanteristen in het halfdonker van den nakenden dag en onder plassende regen stormenderhand zullen bemachtigen.

Onder de impulsie van Kolonels Ouwerx en Vanniesbecq drongen de compagnie van het 4de en van het 24de Linie, in dit verwoest en met duizend hinderlagen bezaaid terrein, traag, woest, hardnekkig vooruit. Daar de steunartillerie niet had kunnen volgen,was het voor de compagnies der 1 Linie op zeker oogenblik een akelige strijd om voet voor voet te kunnen vorderen. En terwijl de peletons der twee regimenten hun weg met dooden en gewonden, doch ook met reusachtige, epische, bovenmenschelijke heldendaden afbakenden, droeg de 5de infanteriebatterij tot het succes der operatie bij door haar merkwaardig juist vuur.

De verovering van het bosch van Houthulst maakte de bewondering gaande van de geallieeerde legers en men verhaalt dat het Fransch commando, wanneer het, in den dag van 28 september vernam dat het in onze handen was, tot driemaal toe bevestiging vroeg van het ongeloofelijke nieuws.

De overwinnaars van Halen konden hunne dapperheid niet beter bekronen dan met dit uiterste gevecht, waarin de ziel van het 4de en het 24de Linieregement zich in haar gansche sublieme grootheid openbaarde.

 

A. Jacoby,

Kapitein-commandant.

 

7 Regiment Artillerie.

 

 

Het 7 Regiment Artillerie werd opgericht den 3de Januari 1917 door de vereeniging van groepen die, tot op dit oogenblik, deel uitmaakten van de artillerie der 1ste Legerdivisie: de groep van de 4de Gemengde Brigade die daarna de 3de groep van het 7de Regiment wordt; de groep Majoor Rothermel in vorming te Eu; de loopgravenartillerie.

De groep Majoor Rothermel ging weldra over naar het 1ste Artillerie.

Op 20 Augustus1917, voegde zich de groep der 3de Gemengde Brigade bij het 7de Artillerie.

Al deze groepen kwamen bij het 7de Artillerie met een roemvol verleden en vereerd met talrijke vermeldingen.

Onder de stuwkracht van zijn aanvoerder, den wilskrachtigen, schranderen en dapperen Korpsoverste Kolonel Mercier, verwierf dit regiment welhaast de samenhoorigheid en al de hoedanigheden van een reeds van ouds bestaande eenheid.

De bijzondere deelname van dit prachtige regiment aan den aanval op het bosch van Houthulst stelt zijn groote waarde ten volle in t'licht.

Vermeldingen bekomen door de eenheden van het 7 A.:

Antwerpen, Ijzer, Houthulst - bosch, Fransch Oorlogskruis, Halen, Kwatrecht, Merkem.